Artikel 6.5 Vrijwaring

De gebruiker garandeert dat de door hem geplaatste informatie geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is. De gebruiker vrijwaart Kotatgent volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of
verband houdende met de door hem geplaatste informatie op de media van Kotatgent.

terug naar inhoudstabel reglement