Artikel 6.2 Schrappingsgronden

De webmaster heeft het recht om de gegevens aan te passen of te blokkeren indien zou blijken dat deze onjuist, onvolledig, niet waarheidsgetrouw of ongepast zijn. Dit zal onder meer gebeuren wanneer de webmaster kennis heeft van één van onderstaande zaken:

 • wanneer er misbruik wordt gemaakt van de modelhuurovereenkomst of de diensten van Kotatgent
 • wanneer gelijkaardige klachten over dezelfde gebruiker systematisch weerkeren
 • wanneer de verhuurder van het aangeboden pand nalaat de huurwaarborg met aftrok van de vastgestelde huurschade binnen een redelijke termijn vrij te geven ten voordele van de huurder
 • wanneer de verhuurder van het aangeboden pand systematisch te hoge eindafrekeningen (energiekosten) of aanrekeningen van kosten die niet in het contract werden opgenomen aan de huurder oplegt.
 • wanneer er ernstige hygiënische tekortkomingen die liggen aan de verhuurder van het aangeboden pand in zoverre deze daar contractueel verantwoordelijk voor is
 • wanneer de verhuurder van het aangeboden pand de privacy van de huurder verstoort, bvb. door zonder toestemming de (studenten-)kamer of studio te betreden of éénzijdig de toegang tot de kamer te ontzeggen
 • wanneer de voorgestelde uitrusting van de (studenten-)kamer of studio helemaal niet overeenstemt met de werkelijkheid op het ogenblik dat de verhuring in gaat. Dit kan zowel gaan over een fysieke uitrusting als een dienstverlening. Kan er bij het ingeven van het aanbod, bvb omwille van verbouwingen, nog geen correct beeld worden gegeven van de toestand dan dient dit in het aanbod te worden vermeld.
 • wanneer de (studenten-)kamer of studio of het gebouw waarin deze zich bevindt niet meer als veilig kan worden aanschouwd of wanneer er stedenbouwkundige overtredingen werden vastgesteld
 • wanneer de aanbieder de modelhuurovereenkomst onvolledig ingevuld indient
 • de gebruiker discriminerende of beledigende taal gebruikt in zijn bericht(en). Discriminatie op basis van huidskleur, geloofsovertuiging kan, overeenkomstig de wet op gelijke kansen, niet worden toegestaan.
 • de aanbieder werd veroordeeld omtrent verhuringen van (studenten-)kamers of studio’s.
 • het aanbod een seksuele lading bevat
 • in het aanbod links te vinden zijn naar andere websites die bovenstaande uitsluitingsgronden bevatten
 • wanneer opgeladen bestanden geïnfecteerd zijn met virussen, trojans,…

De hierboven vermeldde lijst is niet limitatief.

terug naar inhoudstabel reglement