Artikel 5 Bescherming persoonsgegevens

Kotatgent verbindt er zich toe de persoonsgegevens die door aanbieders/zoekers op de media worden gezet niet pro-actief aan derden mee te delen. De persoonsgegevens worden enkel gebruikt binnen het kader van Kotatgent en het faciliteren van de contacten met de gebruikers.
De gebruiker garandeert dat alle persoonsgegevens waaronder mede doch niet beperkt tot, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer gegevens die voor de uitvoering van het gebruik van de media dienen te worden verstrekt volledig, juist en actueel zijn.

De persoonsgegevens die de gebruiker verstrekt, worden opgenomen in de gegevensbestanden waarvan Dienst Wonen van Stad Gent houder en verwerker is. Dit gebeurt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gebruiker heeft het recht op toegang tot en kosteloze verbetering of schrapping van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Voor toegang en kosteloze verbetering kan men zich eveneens wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De Stad Gent behandelt de persoonsgegevens die u invult met respect voor uw privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De persoonsgegevens worden gebruikt om het kot te kunnen publiceren, om de basiskwaliteitseisen en brandveiligheid na te gaan en om te informeren over nieuwe wettelijke voorwaarden inzake verhuren van koten.

We doen dat volgens De Vlaamse Wooncode en het Gentse politiereglement op de kamerwoningen.

We delen uw gegevens niet met externen.

Uw rechten

U hebt altijd het recht om uw gegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen.

In sommige gevallen kunt u ook uw gegevens laten wissen.

Wilt u zich beroepen op deze rechten? Dat kan via het contactformulier op deze pagina.

Vermoedt u dat iemand uw persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via privacy@stad.gent.

U hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Meer informatie over uw rechten en privacy vindt u hier.

Terug naar inhoudstabel reglement