Artikel 0 definities en algemene bepalingen

 1. Kotatgent: is een samenwerkingsplatform tussen Stad Gent, Universiteit Gent, Arteveldehogeschool, Hogeschool Gent, Odisee & KU Leuven, Luca, School of Arts & KU Leuven. Kotatgent faciliteert en coördineert de communicatie onder hogeronderwijsinstellingen, de stad Gent, de burger, de verhuurder en de huurder. Kotatgent heeft zelf geen rechtspersoonlijkheid, achterliggend gaat het om bovenvermelde partners, die wel rechtspersoonlijkheid bezitten.
 2. Toepassingsgebied: voor de werking van Kotatgent beperkt zich tot Gent en de deelgemeenten van Gent.
 3. Student: Een student is een persoon die is ingeschreven bij een instelling die voltijds onderwijs aanbiedt. De student hoeft nog niet meerderjarig te zijn. 
 4. Algemeen Bouwreglement: is een stedenbouwkundige verordening van de Stad Gent die opgemaakt is in uitvoering van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening. Het bevat diverse voorschriften van stedenbouwkundige aard die van toepassing zijn op het gehele grondgebied van Stad Gent.
 5. Kamerwoning: elk gebouw dat bestaat uit één of meer te huur gestelde of verhuurde kamers en gemeenschappelijke ruimtes.
 6. Studentenhuis: elk gebouw of deel van een gebouw waarin één of meer kamers worden te huur gesteld of verhuurd aan één of meer  studenten, met inbegrip van de gemeenschappelijke ruimtes.
 7. Studentengemeenschapshuis: elk gebouw of deel van een gebouw dat door één of meerdere personen integraal wordt gehuurd en (onder)verhuurd aan één of meer studenten.
 8. (Studenten-)kamer: is een niet-zelfstandige woonentiteit waarvan één of meer van de volgende voorzieningen ontbreken: wc, bad of douche, kookgelegenheid en waarvan de bewoners voor deze voorzieningen afhankelijk zijn van de gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt. Een studentenkamer maakt deel uit van een studenten- of studentengemeenschapshuis.
 9. Studio: is een zelfstandige woonentiteit waarin alle leeffuncties (wc, bad of douche en kookgelegenheid) geïntegreerd zijn in één ruimte, behoudens het sanitair voor eigen gebruik dat eventueel voorzien is in een aangrenzende aparte ruimte deel uitmakend van die woonentiteit.
 10. Eengezinswoning: elk gebouw bestaande uit één woonentiteit, waarbij de woonentiteit samenvalt met het volledige gebouw. Wordt ook beschouwd als een eengezinswoning: een gebouw met een nevenfunctie die minder dan de helft van de totale vloeroppervlakte van het gebouw beslaat, en waarbij de rest van het gebouw volledig wordt gebruikt als één woonentiteit.
 11. Te beschermen eengezinswoning: een eengezinswoning wordt beschouwd als te beschermen eengezinswoning als de totale vloeroppervlakte van de eengezinswoning maximum 220m² bedraagt.
 12. Kwaliteits- en veiligheidsnormen: (Studenten-)kamers aangeboden via Kotatgent dienen te voldoen aan het Kwaliteitsbesluit, uitvoeringsbesluiten, omzendbrief RWO 23.12.2011 en aan het Politiereglement op de kamerwoningen van Stad Gent. Studio’s aangeboden via Kotatgent dienen te voldoen aan de Vlaamse Wooncode en de uitvoeringsbesluiten. De gebouwen waarbinnen zich aangeboden (studenten-)kamers en/of studio’s bevinden, dienen te beschikken over een geschikte stedenbouwkundige vergunning.
 13. Gebruiker: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Kotatgent. Dit zowel in de hoedanigheid van huurder, verhuurder of elke andere hoedanigheid.
 14. Aanbieder: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die als eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of lasthebber, vertegenwoordiger binnen het toepassingsgebied één of meerdere studentenkamers binnen een studentenhuis of studentengemeenschapshuis, één of meerdere kamers binnen kamerwoning of één of meerdere studio’s aanbiedt.
 15. Zoeker: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de diensten van Kotatgent een (studenten-)kamer of studio zoekt.
 16. Verhuring: de verhuring van een (studenten-)kamer of studio is de ter beschikkingstelling - ongeacht de vorm of de benaming - van een (studenten-)kamer of studio aan een huurder, ongeacht of dit samen of gelijktijdig gebeurt met de terbeschikkingstelling van meubels en/of gemeenschappelijke ruimtes.
 17. Modelhuurovereenkomst: Kotatgent stelt een modelhuurovereenkomst ter beschikking voor de gebruiker. Deze modelovereenkomst werd nagekeken door juristen. Het is een handig werkmiddel dat heel wat discussies tussen huurder en verhuurder kan vermijden.  UGent voorziet in een collectieve, aanvullende verzekering voor huurdersaansprakelijkheid voor alle wooneenheden waarvoor gebruik gemaakt wordt van deze overeenkomst. Voorwaarden zie modelhuurovereenkomst.
 18. Webmaster: Stad Gent, Dienst Wonen is via het Kotatgent-team webmaster en algemeen beheerder van de website. De webmaster zorgt voor het algemeen onderhoud van de website, kan aanbiedingen, reacties of discussies aanpassen of verwijderen.
 19. Kotatgent-media: de media waar Kotatgent gebruik maakt om informatie te verstrekken over het aanbod. Onder media kan worden o.a. worden verstaan de website maar ook een app, publicaties, projecties,…deze opsomming is niet limitatief.

terug naar inhoudstabel reglement