Huurwet: Vlaams Huurdecreet vanaf 2019

Alle huurcontracten afgesloten vanaf 1 januari 2019 vallen onder het Vlaams Woninghuurdecreet. Contracten voor studentenhuisvesting mogen hier niet van afwijken, tenzij ze werden afgesloten vóór 1 januari 2019. Lees alles over de wetgeving grondig na in de brochure van de Vlaamse overheid.

HUUROVEREENKOMST

Wanneer is er sprake van een studentenhuurovereenkomst?

Er is sprake van een studentenhuurovereenkomst wanneer de bewoner een student is en het gehuurde goed niet als zijn hoofdverblijfplaats dient.

Een student is een persoon die is ingeschreven bij een instelling die voltijds onderwijs aanbiedt. De student hoeft nog niet meerderjarig te zijn.

Kan een internationale student ook een studentenhuurovereenkomst afsluiten?

Ook de internationale student mag een contract krijgen volgens de specifieke bepalingen voor studenten: op voorwaarde dat hij het kot enkel als studieverblijf gebruikt, de hoofdverblijfplaats in het thuisland behoudt en dit ook zo vermeld staat in het contract. Dat de internationale student zich domicilieert op kot speelt geen rol. Gebruik hiervoor ook onze modelhuurovereenkomst.

Mag ik ook een studentenhuurovereenkomst met een student met een zelfstandig statuut afsluiten?

U mag een huurovereenkomst afsluiten maar deze huurovereenkomst valt dan niet onder de specifieke bepalingen voor studentenhuurovereenkomsten, u sluit dan een woninghuurovereenkomst met deze student af. Het statuut "zefstandig student" betekent dat men financieel onafhankelijk is en niet meer tot een gezin behoort. De hoofdverblijfplaats van deze student valt dan ook samen met zijn kotadres.   Meer info over deze huurwetgeving vindt u in de brochure "Het Vlaams Woninghuurdecreet voor woninghuurovereenkomsten."   De modelhuurovereenkomst bepaalde duur voor een hoofdverblijfplaats van de Huurdersbond is opgesteld volgens dit decreet.

Meer informatie of duidelijkheid nodig? Wilt u een specifieke situatie voorleggen? Neem dan contact op met de medewerkers van Kotatgent via kot@gent.be of 09 266 76 40.

Welke zaken moeten in het contract vermeld staan?

• naam, eerste twee voornamen, adres en rijksregisternummer van student en kotbaas. Indien er geen rijksregisternummer is: geboortedatum en –plaats

• datum waarop de huurperiode start

 • exacte duur van de huurovereenkomst

• naakte huurprijs en extra kosten

• adres en beschrijving van het kot

• liefst met de kadastrale legger en het perceelnummer erbij

• handtekening van student en kotbaas

• datum waarop student en kotbaas tekenden

• een verwijzing naar de vulgariserende toelichting. De toelichting wordt opgesteld door de Vlaamse Regering en informeert de huurder in een begrijpelijke taal over zijn rechten en plichten. De uitleg staat ook in de brochure “Het Vlaams Woninghuurdecreet voor studentenhuisvesting".

HUURPRIJS

Moeten alle kosten in de huurprijs zitten?

De huurprijs bevat alle kosten en lasten met uitzondering het verbruik van energie, water, telecommunicatie en de belasting op tweede verblijven.

HUURWAARBORG

Hoeveel bedraagt de huurwaarborg voor een studentenkamer?

De huurwaarborg voor een studentenkamer bedraagt maximaal twee maanden huur.

Mag ik de huurwaarborg cash vragen?

Nee, een huurwaarborg kan op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder worden geplaatst of kan worden gestort op een door u opgegeven rekening, in dit laatste geval stort u bij de teruggave van de waarborg ook de rente terug.

Mag ik een deel van de huurwaarborg gebruiken voor onbetaalde huurgelden?

U mag als verhuurder niet zomaar geld van de huurwaarborg gebruiken. Indien u aanspraak wilt maken op de huurwaarborg voor huurschade of onbetaalde huurgelden moet u de huurder aangetekend schrijven.

PLAATSBESCHRIJVING

Is een plaatsbeschrijving verplicht?

De opmaak van een gedetailleerde plaatsbeschrijving van het verblijf en de algemene delen is verplicht bij intrede. De plaatsbeschrijving wordt opgemaakt bij de ingebruikname van het verblijf en opnieuw bij beëindiging van het huurcontract.

REGISTRATIE

Moet een studentenhuurovereenkomst ook geregistreerd worden?

Ja, elke huurovereenkomst voor een onroerend goed moet worden geregistreerd. Het kantoor rechtszekerheid neemt de belangrijkste gegevens dan op in een register. Het is uw  verantwoordelijkheid om het huurcontract binnen de twee maanden te registreren, zoniet riskeert u een boete.

U registreert bij voorkeur via myrent.be. U kunt de huurovereenkomst en de plaatsbeschrijving ook per post aan het kantoor rechtszekerheid overmaken, of langsgaan aan hun loket.

ONDERVERHUUR

Mag de student zijn kot onderverhuren?

Ja, de student heeft hiertoe het recht wanneer hij deelneemt aan een studie-uitwisselingsprogramma of op stage gaat. U kunt zich hier enkel tegen verzetten als u hiervoor een gegronde reden heeft. Wil de student om andere redenen dan een uitwisselingsprogramma of stage zijn kot onderverhuren? Dan heeft hij daarvoor uw toestemming nodig. De student (hoofdhuurder) blijft verantwoordelijk voor het gehuurde goed, hij sluit zelf een contract met zijn onderhuurder af. Meer over onderverhuur vindt u hier.

EINDE HUUROVEREENKOMST

Mag ik de huurovereenkomst stilzwijgend verlengen?

Een huurovereenkomst eindigt na de vermelde duur in de huurovereenkomst en kan niet stilzwijgend verlengd worden. De huurovereenkomst moet niet uitdrukkelijk opgezegd worden door de student of door de verhuurder. Indien zowel huurder als verhuurder de huurovereenkomst willen verderzetten, moeten ze een nieuwe huurovereenkomst afsluiten.

Kan de student de huurovereenkomst vroegtijdig beëindigen?

Ja, een student kan in bepaalde omstandigheden de huurovereenkomst vroegtijdig beëindigen.

  • Voor de inwerkingtreding van de huurovereenkomst. Indien de student de huurovereenkomst beëindigt minder dan drie maanden voor de inwerkingtreding van de huurovereenkomst, moet de student een opzeggingsvergoeding betalen van twee maand huur.
  • Bij beëindiging van de studie mits voorlegging van een bewijsstuk van de onderwijsinstelling. Zonder opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding.
  • Bij overlijden van één van de ouders of een ander persoon die instaat voor het onderhoud van de student, op voorlegging van een bewijsstuk. Er is een opzeggingstermijn van twee maanden en geen opzeggingsvergoeding.