Belastingen

Belastingen

Moet ik belastingen betalen op tweede verblijven? 

Er bestaan veel misverstanden over de jaarlijkse belasting op tweede verblijven. De Stad Gent beschouwt een woning als 'tweede verblijf' wanneer er niemand gedomicilieerd is. Deze belasting gaat dus over woningen zonder domicilie en niet enkel over tweede verblijven. De belasting bedraagt maximaal 1.000 euro per woonentiteit.  Is de totale woonoppervlakte van de woning-  die ter beschikking gesteld is aan een student -kleiner dan 80m² en is er een conformiteitsattest dan bedraagt de belasting 300 euro. Studentenhuizen met een geldig conformiteitsattest worden volledig vrijgesteld van deze belasting.

Hoe zorg ik er voor dat ik een vrijstelling krijg voor de belasting op tweede verblijven?

Er bestaan, onder andere voor studentenhuizen, mogelijkheden tot vrijstelling. Om in aanmerking te komen voor een vrijstelling als kotbaas, moet u vanaf 2019 kunnen aantonen dat uw studentenhuis kwalitatief en brandveilig is, en dus een conformiteitsattest heeft. In het belastingreglement staat de definitie van een studentenhuis vermeld, zodat het duidelijk is wat onder deze term wordt verstaan.

Ik wil mijn vrijstelling regelen voor de belasting op tweede verblijven. Wat moet ik hiervoor doen?

Hebt u nog geen conformiteitsattest voor uw studentenwoning? Vraag deze dan zo snel mogelijk aan. Hou er rekening mee dat de procedure een drietal maanden in beslag kan nemen, het uitvoeren van eventuele werken om het kot conform te maken niet meegerekend. Wie geen conformiteitsattest heeft op 1 januari 2019 of dit niet aangevraagd heeft tegen 1 november 2018 (in de veronderstelling dat er geen werken nodig zijn om het pand conform te krijgen), zal voor 2019 de volledige belasting moeten betalen.

Wat met kleine gezinswoningen of appartementen die verhuurd worden aan studenten die er niet gedomicilieerd zijn?

Als de totale vloeroppervlakte van de woning kleiner is dan 80 m² én er een conformiteitsattest is (vanaf 2019), én de woning verhuurd wordt aan studenten, dan bedraagt de belasting 300 euro. Zonder conformiteitsattest bedraagt de belasting 1000 euro.

Opgelet: studenten mogen slechts in uitzonderlijke gevallen in gezinswoningen wonen. Lees hier meer over de regels.

Stroomschema tweede verblijven en studenten

 

Onroerende voorheffing

Onroerende voorheffing

Wat is onroerende voorheffing?

Dit is een belasting op onroerende goederen in België. Het Vlaams Gewest in de basisheffing, de provincies en gemeenten de opcentiemen. Het bedrag van de belasting komt overeen met een percentage van uw geïndexeerd kadastraal inkomen.

Wie moet de onroerende voorheffing betalen?

Volgens de wet is dat de 'houder van het zakelijk recht'. Dat komt meestal neer op de eigenaar, maar het kan ook de vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of bezitter zijn. U kunt de voorheffing doorrekenen aan de studenten (als zij niet gedomicilieerd zijn op het kotadres), op voorwaarde dat dit opgenomen is in het huurcontract.